Podmínky ochrany osobních údajů

Podmínky ochrany osobních údaj

I. Základní ustanovení

1. Správcem osobních údajpodle l. 4 bod 7 naízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochranfyzickch osob v souvislosti se zpracováním osobních údaja o volném pohybu tchto údaj(dále jen: „GDPR”) je beconfiDent Czech s.r.o., I29352959 se sídlem Brno, Leitnerova 975/30, 60200 (dále jen: „správce“).

2. Kontaktní údaje správce jsou Adresa: Hybeova 38, 60200 Brno Email: obchod@filio.cz
Telefon: +420 732 595 500

3. Osobními údaji se rozumí vekeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osob; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze pímo i nepímo identifikovat, zejména odkazem na uritidentifikátor, napíklad jméno, identifikaní íslo, lokaní údaje, síovidentifikátor nebo na jeden i více zvlátních prvkfyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo spoleenské identity této fyzické osoby.

4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údaj.

II. Zdroje a kategorie zpracovávanch osobních údaj

1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základplnní Vaí objednávky.

2. Správce zpracovává Vae identifikaní a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnní smlouvy.

III. Zákonndvod a úel zpracování osobních údaj

1. Zákonnm dvodem zpracování osobních údajje:

 •   plnní smlouvy mezi Vámi a správcem podle l. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

 •   oprávnnzájem správce na poskytování pímého marketingu (zejména pro

  zasílání obchodních sdlení a newsletter) podle l. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

 •   Vásouhlas se zpracováním pro úely poskytování pímého marketingu (zejména

  pro zasílání obchodních sdlení a newsletter) podle l. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona . 480/2004 Sb., o nkterch slubách informaní spolenosti v pípad, e nedolo k objednávce zboí nebo sluby.

  2. Úelem zpracování osobních údajje

  vyízení Vaí objednávky a vkon práv a povinností vyplvajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; pi objednávce jsou vyadovány osobní údaje, které

jsou nutné pro úspěšné vyízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajje nutnm poadavkem pro uzavení a plnní smlouvy, bez poskytnutí osobních údajnení moné smlouvu uzavít i jí ze strany správce plnit,

zasílání obchodních sdlení a inní dalích marketingovch aktivit.
3. Ze strany správce nedochází / dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve

smyslu l. 22 GDPR. S takovm zpracováním jste poskytl/a svj vslovnsouhlas.

IV. Doba uchovávání údaj

1. Správce uchovává osobní údaje

 •   po dobu nezbytnou k vkonu práv a povinností vyplvajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatování nárokz tchto smluvních vztah(po dobu 15 let od ukonení smluvního vztahu).

 •   po dobu, neje odvolán souhlas se zpracováním osobních údajpro úely marketingu, nejdéle pt let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základsouhlasu.

  2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajsprávce osobní údaje vymae.

  V. Píjemci osobních údaj(subdodavatelé správce)

  1. Píjemci osobních údajjsou osoby

 •   podílející se na dodání zboí / slueb / realizaci plateb na základsmlouvy,

 •   zajišťující sluby provozování e-shopu (Shoptet) a dalí sluby v souvislosti s

  provozováním e-shopu,

 •   zajišťující marketingové sluby.

  2. Správce nemá / má v úmyslu pedat osobní údaje do tetí zem(do zemmimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Píjemci osobních údajve tetích zemích jsou poskytovatelé mailingovch slueb / cloudovch slueb.

  VI.Vae práva

  1. Za podmínek stanovench v GDPR máte

 • právo na pístup ke svm osobním údajm dle l. 15 GDPR,

 • právo opravu osobních údajdle l. 16 GDPR, popípadomezení zpracování dle

  l. 18 GDPR.

 • právo na vmaz osobních údajdle l. 17 GDPR.

 • právo vznést námitku proti zpracování dle l. 21 GDPR a

 • právo na penositelnost údajdle l. 20 GDPR.

 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemnnebo elektronicky na adresu nebo

  email správce uvedenv l. III tchto podmínek.

  2. Dále máte právo podat stínost u Úadu pro ochranu osobních údajv pípad, e se domníváte, e bylo porueno Vaí právo na ochranu osobních údaj.

  VII. Podmínky zabezpeení osobních údaj

1. Správce prohlauje, e pijal vekerá vhodná technická a organizaní opatení k zabezpeení osobních údaj.

2. Správce pijal technická opatení k zabezpeení datovch úloišť a úloišť osobních údajv listinné podob.

3. Správce prohlauje, e k osobním údajm mají pístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. Závrená ustanovení

1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláe potvrzujete, e jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údaja e je v celém rozsahu pijímáte.

2. S tmito podmínkami souhlasíte zakrtnutím souhlasu prostednictvím internetového formuláe. Zakrtnutím souhlasu potvrzujete, e jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údaja e je v celém rozsahu pijímáte.

3. Správce je oprávnn tyto podmínky zmnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajzveejní na svch internetovch stránkách a zároveVám zale novou verzi tchto podmínek Vai e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabvají úinnosti dnem 01.01.2024.